زده کړئ چې دا څنګه کار کوي؟

تاسو کولی شئ د لاندې ویډیو په لیدو سره د پور غوښتنلیک پروسې په اړه معلومات ترلاسه کړئ.

د پور لپاره غوښتنه وکړئ

  د پور اخیستونکی معلومات

  د اړبکی معلومات

  د شرکت مالکیت او ګټور نور فعالیتونه

  د پور/مالی تمویل توضیحات او د کریدت تاریخچه

  په اوسنۍ پروژه کې د پور اخیستونکی برخه

  د کریدت تاریخچه

  و" "نه"]

  د پور لپاره وړاندیز شوی امنیت (د ټولو تضمیناتو وړاندیز ، ارزښت ، پته او د تضمین مالک لیست کړئ).

  د تادیی سرچینی

  سوداګریز معلومات

  سرچینې

  اضافی معلومات

  د پور اخیستونکی تصدیق

  لاندې امضاکونکی تصدیق کوي چې، د هغه ترټولو غوره پوهه او باور ته، پدې پور غوښتنلیک کی او شامل اسنادونه ټول معلومات ریښتیني، بشپړ او درست دي. لاندی امضا کونکی موافقه کوي چې پدې معلوماتو کې د هرډول بدلون په اړه ADF ته سمدستي خبر ورکړي. نور موافقه شوې چې، که غوښتنل شوې پور د تصویب یا نه تصویب کیدو حالات کی، لاندې امضا کونکی به د سروې، عنوان یا ګروي ازموینو، تشخیصاتو او نور لګښتونو چی د ADF پرسونل لخوا د غوښتونکي په رضایت سره ترسره کیږي ADF ته تادیه کړي.لاندی امضا کونکي ADF ته واک ورکوي چې د هری مالي ادارې، پور ورکونکي سازمان یا انفرادي پور ورکونکو څخه د اوسنی پور اخیستونکي پخواني پور په اړه پوښتنه وکړي. لاندې امضا کونکی ADF ته هم اجازه ورکوي چې د غوښتنلیک فارم د مراجعینو برخې کې اشاره شوي اشخاصو سره اړیکه ونیسي او د معلوماتو نورې سرچینې چې په پام کې نیول شوې وي وکاروي.

  له خوا او لپاره