زده کړئ چې دا څنګه کار کوي؟

تاسو کولی شئ د لاندې ویډیو په لیدو سره د پور غوښتنلیک پروسې په اړه معلومات ترلاسه کړئ.

د پور لپاره غوښتنه وکړئ

د پور اخیستونکی معلومات

د اړبکی معلومات

د شرکت مالکیت او ګټور نور فعالیتونه

د پور/مالی تمویل توضیحات او د کریدت تاریخچه

په اوسنۍ پروژه کې د پور اخیستونکی برخه

د کریدت تاریخچه

و" "نه"]

د پور لپاره وړاندیز شوی امنیت (د ټولو تضمیناتو وړاندیز ، ارزښت ، پته او د تضمین مالک لیست کړئ).

د تادیی سرچینی

سوداګریز معلومات

سرچینې

اضافی معلومات

د پور اخیستونکی تصدیق

لاندې امضاکونکی تصدیق کوي چې، د هغه ترټولو غوره پوهه او باور ته، پدې پور غوښتنلیک کی او شامل اسنادونه ټول معلومات ریښتیني، بشپړ او درست دي. لاندی امضا کونکی موافقه کوي چې پدې معلوماتو کې د هرډول بدلون په اړه ADF ته سمدستي خبر ورکړي. نور موافقه شوې چې، که غوښتنل شوې پور د تصویب یا نه تصویب کیدو حالات کی، لاندې امضا کونکی به د سروې، عنوان یا ګروي ازموینو، تشخیصاتو او نور لګښتونو چی د ADF پرسونل لخوا د غوښتونکي په رضایت سره ترسره کیږي ADF ته تادیه کړي.لاندی امضا کونکي ADF ته واک ورکوي چې د هری مالي ادارې، پور ورکونکي سازمان یا انفرادي پور ورکونکو څخه د اوسنی پور اخیستونکي پخواني پور په اړه پوښتنه وکړي. لاندې امضا کونکی ADF ته هم اجازه ورکوي چې د غوښتنلیک فارم د مراجعینو برخې کې اشاره شوي اشخاصو سره اړیکه ونیسي او د معلوماتو نورې سرچینې چې په پام کې نیول شوې وي وکاروي.

له خوا او لپاره