د عادي پورونو په محصولاتو کې لنډ مهال پورونه، د پېسو مخکې ورکړه، د پور کرښې، دوراني پورونه، منځمهاله پورونه، لیټر آف کریډټ او ګرانټي شامل دي.
مالي ادارو ته پور ورکول ممکن نېغ په نېغه وي او یا هم د مالي موسسې “د پانګونې ټولې پيسې” د نظر نیولو پر بنسټ وي چې ياده شوې اداره به د شرایطو او مودې په پام کې نیولو سره چې صندوق ورسره موافق وي، پور به په ځانګړې ډلې ووېشي.