اسلامي پورونه د صندوق د شرعي سلاکار هیئت له خوا تایید او څارل کېږي تر څو باور ترلاسه شي چې ټوله معامله په اسلامي اصولو سرته ورسېږي او د پوره روڼوالي څخه لرونکې او د هر ډول رباع، غرار، میسر او غېر عادلانه ګټې څخه پاکه ده، همدارنګه نشي کولی چې د حرام فعالیت په موخه ګټه ترې واخیستل شي. د صندوق اسلامي محصولات په لاندې ډول دي:
 مرابحه: یعنې د سوداګریزې معاملې وړ توکي منجمله لېږد او را لېږد.
 سلم: د حاصل د راټولولو څخه مخکې ملاتړ.
 اجاره او اقتناع: د اجارې مالي ملاتړ د کرنیزو توکو لپاره.
 وکاله: د دوراني دارايې لپاره.
 استصناع: د ماشین آلاتو پېر چې تر اوسه جوړ شوي نه وي او همدارنګه کرنیزو ودانیو لپاره.
 زهرا: اسلامي محصول چې د مالي منځګړو له خوا ښځینه سوداګرو ته ترسره کېږي.

د بانو محصول: دکرنیزې پرمختیا صندوق د بانو محصول ښځینه سوداګرو ته وړاندې کوي چې دا محصول یوازې ښځینه وو ته ځانګړی شوی دی، تر څو هغه سوداګر چې واړه کرنیزې سوداګرې چارې لري، پور ته لاس رسی پیدا کړي. د دې پور موده اوږد مهاله ده او په وړاندې یې هم ټیټه ده.