محصولات قرضه های عادی مشتمل اند بر قروض و پیش پرداخت های کوتاه مدت، خطوط قرضه، قرضه های دورانی، قروض میان مدت، لیتر آف کریدت و گرانتی.
قروض به موسسات مالی ممکن بشکل مستقیم باشد یا به اساس “مجموعه پول سرمایه گذاری شده” همان موسسه مالی در نظر گرفته شودکه موسسه مذکور آنرا به یک گروپ مشخص نظر به مقدار با معیاد و شرایط که صندوق با آن موافقت داشته باشد دوباره به شکل قرضه توزیع نماید.