ملاقات با محترم عبدالحمید “هلمندی” مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زراعت و انکشاف

محترم داکتر ایمل ارمان، رئیس هیئت عامل صندوق انکشاف زراعت با تیم همرای شان با محترم عبدالحمید “هلمندی” مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری دیدار و گفتگو نمود.

در آغاز این دیدار محترم ارمان از حمایت و رهنمود های ارزنده آقای هلمندی در راستای رشد و توسعه زراعت کشور ابراز تشکری نموده و گزارش مفصلی از فعالیت ها و دستآورد های اخیر این صندوق را به موصوف ارائه نمود.

سپس، محترم هلمندی با ابراز قدردانی از رهبری و تیم کاری صندوق، تلاش ها و کارکرد های آنها را در خصوص حمایت از دهاقین و متشبثان زراعت در ایام مرض فراگیر کوید-١٩ مورد تمجید قرار داد. موصوف افزود که صندوق باید به کمپنی های بااعتبار سهولت های قرضه دهی را فراهم نماید تا در سکتور های که سرمایه گذاری صورت میگیرد دهاقین و سایر افراد ذیدخل مستفید گردند.

محترم ارمان تاکید نمود که همچو جلسات باید بصورت منظم تدویر گردد تا از هدایات و مشوره های سازنده و مدبرانه آن مقام در پیشبرد فعالیت های صندوق استفاده مؤثر صورت گیرد.

افزودن نظر

لطفا بخش ها را به درستی پر نمائید

Related Events