ملاقات با رئیس کوپراتیف دهاقین و پروسس کننده گان نباتات تیلی زون شرق

محترم داکتر ایمل ارمان، رئیس هیئت عامل صندوق انکشاف زراعت با محترم انجنییر قاسم یوسفي رئیس کوپراتیف دهاقین و پروسس کننده گان نباتات تیلی زون شرق در دفتر کار اش ملاقات نمود. نخست دو طرف روی مشکلات ناشی از مرض مهلک کوید-١٩ که دهاقین و پروسس کننده گان نباتات تیلی را در زون متذکره به چالش کشیده بحث و تبادل نظر نمود.

سپس محترم داکتر ایمل ارمان گفت که صندوق در خدمت دهاقین و متشبثین زراعت قرار داشته و سعی مینماید تا از طریق دونر های که در این عرصه به دهاقین کمک میکنند، صحبت نماید. موصوف افزود که صندوق کوشش مینماید تا از طریق کوپرایتف ها و انجمن های مربوطه، قرضه های زراعتی را در دسترس دهاقین قرار دهد تا از یک طرف مشکلات موجود رفع و از طرف دیگر بنیه سکتور زراعت تقویت گردد.

افزودن نظر

لطفا بخش ها را به درستی پر نمائید

Related Events