صندوق انکشاف زراعت

 

صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی غیر بانکی بوده که تحت رهبری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری جمهوری اسلامی افعانستان فعالیت مینماید. ارایه خدمات قرضه دهی به دهاقین تجارتی و متشبثین زراعت از طریقه میانجی های مختلف و قرضه دهی مستقیم بشکل بی سابقه در جهت رشد و بهبود زراعت افغانستان از وظایف عمده این صندوق به شمار میرود.

صندوق انکشاف زراعت از زمان تاسیس تاکنون مبلغ 12.3 میلیارد افغانی را منظور و مبلغ بیشتر از 8.9 میلیارد افغانی را توزیع نموده که از آن به تعداد 53،413 تن دهقان در افغانستان بصورت مستقیم مستفید گردیده است. صندوق دارای ساختار تشکیلاتی مستحکم و هیئت مشورتی شرعی بوده، و نیز از عرضه خدمات اسلامی، پالیسی ها و سیستم های عملیاتی مصئون، کارمندان مسلکی و آموزش دیده برخوردار میباشد که حضور گسترده آن از لحاظ عرضه خدمات در 32 ولایت کشور قابل مشاهده میباشد.

اکنون صندوق انکشاف زراعت یگانه مرجع پیشتار در تمویل مالی سکتور زراعت اففانستان بشمار میرود که دفتر مرکزی آن در کابل و دفاتر ساحوی آن در ولایات بلخ، هرات، کندهار، و ننگرهار موقیعت داشته و نیز دارای دو دفتر سیار در مقر وزارت زراعت و ولایت بامیان میباشد.

ماموریت

 

فراهم نمودن زمینه توسعه زراعت و سهم گیری در رشد اقتصاد کشور از طریق تمویل مالی دهاقین تجارتی و متشبثین زراعت ماموریت این صندوق را تشکیل میدهد.
به تاسی از ماموریت فوق الذکر، صندوق سعی مینماید تا از اهداف وسیعتر وزارت زراعت یعنی اعاده اقتصاد زراعتی مشروع و سهیم شدن در رشد اقتصاد دهات حمایت نماید.

سرمایه گذاری در زراعت حایز اهمیت بوده چونکه سکتور زراعت یک بر چهارم حصه اقتصاد افغانها را تشکیل داده و نقش عمده را در بهبود وضع زنده گی تقریبا 76 % نفوس که در ساحات روستایی بودوباش دارند بازی مینماید. بیشتر از 50 % تمامی اتباع کشور حد اقل قسمتی از عواید شانرا از زراعت بدست میآورند. هر چند، عدم دسترسی به قرضه موانع است که سد راه سکتور زراعت افغانستان قرار دارد.

اهداف

 

به عنوان صندوق وجهی دولتی، صندوق انکشاف زراعت از جایگاه یکتا در قسمت ارائه خدمات قرضه دهی زراعتی در افغانستان برخوردار میباشد. اهداف نخست صندوق قرار ذیل اند.

1. تمویل مالی موثر و جوابگو به سکتور زراعت بصورت کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت به منظور حمایت از رشد و انکشاف سکتور متذکره.
2. سوق و رهبری به مثابه یک نهاد تمویل کننده زراعتی بارز با استفاده از وجوه داخلی که به توسعه و تقویت تمویل مالی زنجیره ارزشی زراعتی منجر گردد. و
3. تقویه بنیه زنجیره های ارزشی از طریق خدمات تخنیکی و مشورتی.

تیم ما

شورای عالی

رئیس هیئت  عامل

تیم