یاد بگیرید که چگونه کار می کند؟

 

شما می توانید با تماشای ویدیو زیر در مورد روند درخواست قرضه معلومات حاصل نمایید.

درخواست قرضه

  اطلاعات در مورد قرضه گیرنده

  معلومات ارتباطی

  ملکیت شرکت و دیگر منابع عایداتی

  تفصیلات و تاریخچه قرضه

  سهم قرضه گیرنده در پروژه متذکره

  تاریخچه قرضه

  تضمین برای قرضه (لست ضمانت ها, ارزش, آدرس و مالکیت آن)

  منبع بازپرداخت

  معلومات نهاد

  مراجعه

  معلومات اضافی

  تصدیق قرضه گیرنده

  امضا كننده تأیید می كنند كه با آگاهی و اعتقاد کامل، تمام معلومات موجود در این درخواست نامه، بیانیه ها و اسناد ضمیمه شده صحیح، كامل و درست میباشد.امضا كننده تعهد می كند كه درصورت هرگونه تغییر در معلومات ارایه شده ADF را درجریان بگزارد. علاوه بر این توافق شده که در صورت قبولی یا رد قرضه تمامی مصارف از قبیل برسی, بازرسی رهنی, ارزیابی ها و غیره که توسط کارمندان صندوق توسعه زراعتی و درخواست کننده میشود به دوش درخواست کننده قرضه میباشد. امضا کننده به صندوق توسعه زراعتی اجازه میدهد تا از هر نهاد مالی یا اشخاص انفرادی در مورد قرضه های گذشته یا جاری درخواست کننده تحقیق کند. امضا کننده همچنان به صندوق توسعه زراعتی اجازه تماس با اشخاص که در بخش مراجع فورم متذکره ذکر شده ویا هم با هر شخصی غرض دریافت معلومات را میدهد

  از طرف و برای