داستان های موفقیت

افزایش حاصلات کچالو در بامیان

در بهار  سال ۲۰۱۱ برای اولین بار چهارصدو سی و هشت تن دهاقین که اعضای هفت عضو کوپراتیف ولایت بامیان...

تصاویر

مجلات