قرضه های اسلامی از سوی هیئت مشورتی شرعی صندوق تائید و نظارت میگردند تا اطمینان حاصل شود که تمامی معاملات مطابق به اصول اسلامی انجام، از شفافیت برخوردار و عاری از هر نوع رباع، غرار، میسر، و نفع غیر عادلانه باشند و نیز نمیتوانند برای فعالیت های حرام مورد استفاده قرار گیرند. محصولات اسلامی صندوق قرار ذیل اند:
 مرابعه: یعنی جنس مورد معامله تجارتی منجمله واردات و صادرات.
 سلم: تمویل مالی قبل از رفع حاصل.
 اجاره و اقتیناع: تمویل مالی اجاره برای تجهیزات زراعتی.
 وکاله: برای سرمایه دورانی.
 استصناع: خرید تجهیزات یا ماشین آلاتی که تاکنون تولید نگردیده اند و نیز برای ساختمان های زراعتی.
 زهرا: محصول اسلامی که از سوی میانجی های مالی به متشبثین طبقه اناث اجرا میگردند.

محصول بانو: صندوق انکشاف زراعت محصول بانو را نیز به متشبثین طبقه اناث ارایه مینماید که مختص برای خانم ها طراحی گردیده تا متشبثین که تجارت های کوچک زراعتی را به پیش میبرند به قرضه دسترسی پیدا نمایند. معیاد این محصول قرضه طویل المدت بوده و تکتانه آن نیز پایین میباشد.