مالی منځګړی او هغه کرنيز سوادګر چی د کرنی د پرمختيايی صندوق څخه يی پور اخيستی وی ، يو لړ خدمتونه تر لاسه کولی شی چی خپل توليدات زيات او کيفيت يی لوړ کړی د حاصل ځخه ور وسته زيانونه کم او نوی مارکيتونو ته لاس رسی پيدا کړی . د کرنی پرمختيايی صندوق دا خدمتونه ددی لپاری وړاندی کوی چی د خپلو مشتريانو بريا يقينی کړی او پدی ډول دوی وتوانیږی چی خپل پورونه په خپل وخت تاديه کړی دا خدمتونه په لاندی ډول د

تخنيکی مرستی

  •  دپورونوتنظيمولوکی
  • دفصلونودتوليد په تکنالوژی په برخه کی
  • دبازاردپرختيا په برخه کی

ګدډون

  • سوداګريزپروګرامونه
  • دتخنيکی رونيز فعاليتونه
Go to top