بورد مشورتی شرعی بتاریج ۴ جولای ۲۰۱۲، طی نشستی افتتاح گردید. این بورد یک بخش خیلی مهم ساختار حکومتداری بوده و نقش آن تأیید و تثبیت معاملات مالی اسلامی و نیز پروسه وطرزالعمل های مربوط میباشد. این بورد از صندوق انکشاف زراعت مستقل بوده و درمطابقت با اصول شرعی پیرامون قرضه های اسلامی ابراز نظریه مینماید.

ارایه مشاورت های بیطرفانه درمورد موضوعات شرعی ، و نیز تأیید ساختار مالی اسلامی صندوق انکشاف زراعت ازطرف این بورد، سبب تضمین و اطمینان بیشتر برای مشتریان میگردد.

داکترخواجه محمدالحسامی

داکترخواجه محمدالحسامی نخست ماستری خویش دررشته حقوق از پوهنتون بین المللی اسلامی، اسلام آباد پاکستان ، و بتعقیب آن دوکتورا خویش را نیزاز همان پوهنتون اخذ نموده است، ودرضمن دارای تخصص در امور مالی اسلامی میباشد. ایشان اکنون دروزارت تعلیم وتربیه منحیث مشاور معینیت تخنیکی و تعلیمات مسلکی ایفای وظیفه می نمایند، و همجنان مشغول تدریس حقوق اسلامی در پوهنتون کابل و چند پوهنتون خصوصی میباشند.

محترم فقیرالله عطایی

محترم فقیرالله عطایی تحصیلات متوسط خویش را در مکتب خواجه عبدالله انصاری (برای مهارجرین افغان درایران) به پایان رسانیده و برای تحصیلات بیشتر عازم پشاور و در انستیتیوت اسلامی پشاور در رشته تعلیمات اسلامی کسب تحصیل نموده اند. ایشان درجه لیسانس خویش را در رشته مطالعات و تاریخ اسلامی از پوهنتون الازهر کشور مصر بدست آورده اند. اکنون مصورف کار در ریاست حج و اوقاف ولایت هرات میباشند.

محترم لبیب

محترم لبیب نخست درجه لیسانس خود و بعداً ماستری خویش را در رشته حقوق تجارت اسلامی از پوهنتون بین المللی اسلامی، اسلام آباد پاکستان اخد نموده است. ایشان اکنون منحیث استاد در آن پوهنتون ایفای وظیفه مینمایند و مشغول تدریس بانکداری و امور مالی اسلامی میباشند.

Go to top