صندوق انکشاف زراعت خدمات قرضه دهی را از طريق وساطت کننده گان مالی برای دهاقين و زارعين ارايه ميدارد. وساطت کننده گان متذکره قرار ذيل اند.

نهادی های مالی

  • بانک ها
  • نهادهای مالی کوچک
  • اتحاديه های قرضه دهی
  • شرکت های اجاره دهی

نهادی های غير مالی

  • فروشگاه های فارمی
  •  انجمن ها و کوپراتيف های دهاقين
  •  کاروبارهای زراعتی بزرگ

 

Go to top