صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی غیر بانکی بوده که با کمک مالی ۰۱۱ میلیون دالری دولت ایالات متحده امریکا، فعالیت های خویش را آغاز نمود و توقع میرود که تمویل کنندگان دیگر نیز کمک های مالی را دراختیار این صندوق قرار دهند. یگانه هدف این صندوق فراهم نمودن قرضه ها برای سکتور زراعت میباشد. نکته مهم که باید بخاطرداشت اینست که صندوق انکشاف زراعت "متعلق" به وزارت زراعت میباشد و نباید منحیث یکی از پروژه های دولت ایالات متحده امریکا تلقی گردد.
این صندوق دارای دفاتر درکابل، جلال آباد، مزار شریف، قندهار، بامیان و هرات میباشد؛ مگر وجوه مالی آن برای تمام کشور میباشد. جزئیات تماس در بروشور )جزوه( صندوق درج گردیده است.
برای نهاد های مالی:
 • بطور قانونی ومنحیث یک نهاد قرضه دهی ایجاد شده باشد.
 • دارای وضعیت مالی خوب بوده و توسط مفتشین مالی تفتیش شده باشد.
 • درحال حاضرمشغول فعالیت های قرضه دهی زراعتی باشد، یا حداقل دارای برنامه واضح برای فعالیت های قرضه دهی زراعتی باشد.
 • دارای دفاتر ساحوی درمناطق عمده زراعتی افغانستان باشد.

برای وساطت کنندگان غیرمالی (انجمن های زراعتی و تجاری):

 • عضویت: دارای اعضای متعهد به پرداخت دوباره بوده و نمایندگی از بخش بزرگ بازار نمایند
 • سابقه فعالیت: دارای حد اقل یک سال فعالیت قناعت بخش بوده وفعالیت هایش روبه بهبود بوده باشد.
 • مدیریت مالی: دارای گزارشات مالی واضح و آسان باشد.
 • رهبری: دارای رهبری عالی توسط افغانها، مخصوصاً توسط یک فرد ماهر.
 • دخیل بودن تمویل کننده: موجودیت تمویل کننده برای مدت طولانی؛ تیم تمویل کننده آمادگی داشته وبتوانند با صندوق
 • انکشاف زراعت بالای اهداف موافقت شده دوجانبه کار نمایند.
 • جهت گیری: داشتن تعهد قوی برای قیمت گذاری بازار آزاد و ثبات مالی.
 • حالت: مورد حمایت وزارت زراعت باشد.

برای تجارت و کارهای انفرادی:

 •  داشتن اساسنامه
 •  داشتن جواز کاری
 •  داشتن نمبر تشخیصیه مالیه
 • سابقه فعالیت حداقل ۶ماهه
 •  داشتن گزارشات مالی
حد اقل مبلغ قرضه 100000 دالرآمریکای یا معادل آن به پول افغانی.
زمانیکه یک قرضه منظور گردید، صندوق انکشاف زراعت میتواند مساعدت های تخنیکی را درمورد اداره و تنظیم قرضه، بازاریابی و در بعضی حالات درمورد فعالیت تولیدی بشکل که احتمال موفقیت فعالیت های قرضه گیرنده را افزایش دهد
صندوق انکشاف زراعت نهادیست که فعالیت هایش درآینده ادامه خواهد داشت. این صندوق یک پروژه نیست، بر عکس دراینجا باقی میماند. میعاد قرضه های این صندوق در حال حاضر بین شش ماه تا پنج سال میباشد.
قرضه های اسلامی مطابق با اصول شرعی و قرضه های عادی اعطا میگردد. از ۵ الی ۰۱ فیصد و یا معادل آن برای قرضه های اسلامی درنظر گرفته شده است که بستگی به ماهیت فعالیت ها دارد. برای وساطت کنندگان مالی وغیر مالی که پول اخذ شده صندوق را برای کشاورزان به قرضه میدهند، مفاد تقریباً ۵ ٪ ویا معادل آن در قرضه های اسلامی درنظر گرفته است.
بلی، آنها مسئولیت طی مراحل قرضه ها را برای قرضه گیرنده گان بعهده دارند، در صورت دخالت نهاد های غیر مالی، واحد مدیرت قرضه ها، با حمایت صندوق انکشاف زراعت قرضه ها را طی مراحل می نماید.
صندوق انکشف زراعت اظهارنامه های علاقمندی مشتریان را از سراسر کشور باعلاقمندی می پذیرد. در صورت که نهاد ها دارای بیشتر از یک نمایندگی باشند، باید درخواست قرضه را از طریق دفتر مرکزی خویش ارایه کنند. مفکوره های کاری، یادداشت ها و سوالات را میتوان به دفاتر ساحوی ویا به مرکز خدمات مشتریان که در وزارت محترم زراعت موقعیت دارد، تقدیم نمود.

Go to top