معرفی صندوق انکشاف زراعت:

صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی بوده که جهت ارایه خدمات قرضه دهی به سکتور زراعت ایجاد گردیده است. مشتریان مورد هدف این صندوق، شامل زارعین بازرگانی کوچک، کاروبارهای زراعتی که در توزیع اقلام زراعتی مصروف اند، مؤلدین محصولات با ارزش زراعتی، پروسس کنندگان و صادر کننده گان محصولات زراعتی اند.

صندوق انکشاف زراعت منحیث یک نهاد قرضه دهنده اصلی خدمات قرضه های زراعتی را از طریق نهاد های مالی و غیر مالی ارایه میکند. این خدمات، زارعین و سایر دست اندرکاران سکتور زراعتی را قادر می سازد تا محصولات خویش را با معیار های موجوده جهانی پروسس، تولید و بازاریابی نماید.

وظایف صندوق انکشاف زراعت:

صندوق انکشاف زراعت، سکتور زراعت افغانستان را با ارایه خدمات مالی به زارعین و کاروبارهای زراعتی که منجر به ازدیاد تولیدات زراعتی، بهبود کیفیت محصولات زراعتی و بازاریابی محصولات زراعتی میگردد، را حمایت میکند. این امر کمک میکند تا هدف اساسی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری یعنی اعاده اقتصاد مشروع زراعتی و رشد اقتصاد دهات را برآورده کند.

صندوق انکشاف زراعت برای شما چه کرده میتواند؟

صندوق انکشاف زراعت خدمات قرضه دهی را از طریق وساطت کننده گان مالی برای زارعین ارایه میدارد. وساطت کننده گان متذکره قرار ذیل اند:

 • بانک ها
 • نهادهای مالی کوچک
 • اتحادیه های قرضه دهی
 • شرکت های اجاره دهی

نهادی های غیر مالی

 • فروشگاه های فارمی
 • انجمن ها و کوپراتیف های دهاقین
 • کاروبارهای زراعتی بزرگ

چگونه صندوق انکشاف زراعت قرضه میدهد:

آنعده از گروپ های کوچک زارعین، متشبثین و کاروبارهای زراعتی که دارای نظریات و ابتکارات در این راستا باشند در شهرهای جلال آباد، هرات، مزارشریف و کابل به دفاتر صندوق انکشاف زراعت مراجعه کرده می توانند. مشاورین مجرب قرضه دهی نظر به مقیاس کار مراجعین مراحل پروسس قرضه را آغاز و یا هم آنهارا به شرکای کاری خویش راجع میکنند.

چه نوع خدمات دیگر قابل دریافت میباشد:

وساطت کننده گان مالی و متشبثین کاروبار های زراعتی از تمام خدمات که باعث بهتر شدن کیفیت، تولید، کاهش خسارات بعد از جمع آوری محصولات و دسترسی به بازارهای جدید میگردد، میتوانند مستفید شوند. صندوق انکشاف زراعت با ارایه خدمات مالی سعی دارد تا موفقیت تجارت های زراعتی را تضمین کند تا مشتریان بتوانند قرضه ها را موفقانه بازپرداخت نمایند. این خدمات به شکل ذیل میباشد:

خدمات و کمک های تختیکی در موارد آتی :

 • اداره و تنظیم قرضه ها
 • تکنالوژی محصولات زراعتی
 • توسعه و انکشاف بازار

سهمگیری در موارد آتی:

 • نمایشگاه ها و رویداد های تجارتی
 • فعالیت های آموزشی تخنیکی

چه چیزی باعث میگردد تا صندوق انکشاف زراعت مورد علاقه متشبثین افغان واقع گردد؟

قرضه های اسلامی با پوشش وسیع :

صندوق انکشاف زراعت قرضه های اسلامی را جدی تلقی میکند. بناْ این صندوق انواع مختلف قرضه های اسلامی را در مطابقت با فقه اسلامی ارایه میکند تا نیازمندی مشتریان را مرفوع سازد. تمامی قرضه های زراعتی ذریعه بورد مشورتی اسلامی منظور گردیده است.

شروط و شرایط قرضه ها:

از آنجائیکه قرضه های صندوق انکشاف زراعت مختص به سکتور زراعت میباشد، تمام خدمات مالی را نظر به نیازمندی مشتریان و سالنمای زراعتی تنظیم مینماید.

پائین بودن تکتانه:

در صورت استفاده قرضه های اسلامی و یا سنتی مفاد و یا تکتانه آن نسبت به سایر نهاد های مالی موجود در کشور پائین ترمیباشد.

Go to top