صندوق انکشاف زراعت چیست؟

adf-home-pageصندوق انکشاف زراعت يک نهاد مالی دولتی بوده که جهت ارايه خدمات قرضه دهی به سکتور زراعت ايجاد گرديده. مشتريان مورد هدف اين صندوق، شامل دهاقين بازرگانی کوچک، کاروبارهای زراعتی که در توزيع اقلام زراعتی مصروف اند، مولدين محصولات با ارزش زراعتی، پروسس کنندگان و صادر کننده گان محصولات زراعتی اند.
صندوق انکشاف زراعت منحيث يک نهاد قرضه دهنده اصلی خدمات قرضه های زراعتی را از طريق نهاد های مالی و غير مالی ارايه ميکند. اين خدمات، دهاقين و ساير دست اندرکاران سکتور زراعتی را قادر ميسازد تا محصولات خويش را با معيار های موجوده جهانی پروسس، توليد و بازاريابی نمايد.

 .صندوق انکشاف زراعت با حمیات نزدیک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار مینماید  www.mail.gov.af

روزهای کاری جدید صندوق انکشاف زراعت

adf-home-pageبا توجه به همآهنگ ساختن روزهای کاری صندوق انکشاف زراعت (که بخشی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) با دفاتر دیگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، تصمیم گرفته شده است که روز کار برای صندوق انکشاف زراعت سر از تاریخ 3 جنوری 2019، از روز شنبه تا چهارشنبه است. 

دیدار جلالتمآب وزیر زراعت از ولایت هرات

Photo 4در 15 جنوری سال 2019 جلالتمآب نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و رئیس شورای عالی صندوق انکشاف زراعت سفر سه روزۀ به ولایت هرات برای افتتاح پروژه های متعدد در ولسوالی های زنده جان و کرُخ آن ولایت داشتند. طی این سفر وی همچنان سنگ تهداب انستیتیوت زعفران را گذاشتند و از بعضی از کاروبارهای زراعتی واقع پارکهای صنعتی ولایت هرات بازدید نمودند.

حین بازدید از کاروبارهای زراعتی، تیم صندوق انکشاف زراعت هرات با هیئت پیوستند. تعداد زیادی از کاروبارهای زراعت از وزیر زراعت تقاضأ نمودند تا با درنظرداشت توسعۀ بازار و تولیدات شان همکاری خویشرا گسترش دهند. طی توضیحات خود، آقای درانی به مالکین کاروبارهای زراعتی اشاره نمود که صندوق انکشاف زراعت در آنجا وجود دارد که می تواند در تامین قرضه ها کمک کند. او اظهار داشت که صندوق انکشاف زراعت چندین محصول قرضه دهی را ارائه می نماید که می تواند نیازهای شما را تامین کند. نمایندۀ صندوق انکشاف زراعت به شرکت کنندگان در ارتباط به امکانات قرضه دهی موجود در این صندوق اشاره کرد و از آنها خواست که برای بحث بیشتر به دفتر صندوق انکشاف زراعت در هرات مراجعه کنند.

کارگاه آگهی دهی کوپراتیفهای دهقانی (بلخ)

IMG 3757در جنوری 2019، تیم صندوق انکشاف زراعت مزار شریف در همکاری نزدیک با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ کارگاه آگهی دهی را راه اندازی نمودند تا صندوق انکشاف زراعت را به کوپراتیف های دهقانی که در ولایت بلخ فعالیت میکنند، مدیران و اعضای بخش کوپراتیفهای ریاست زراعت ولایت بلخ، نمایندگان اطاقهای تجارت و صنایع، روسای 17 کوپراتیف اشتراک نموده بودند، معرفی نمایند. در ابتدا، آقای عبدالغنی فقیریار (مدیر کوپراتیفها) در مورد نیازهای دهاقین و درخواست های مکرر آنها برای دسترسی به قرضه صحبت کرد و از صندوق انکشاف زراعت برای ارائه چنین فرصت هایی برای اطلاع رسانی به دهاقین از حضور صندوق انکشاف زراعت برای پاسخگویی به نیازهای قرضه دهی شان، ابراز قدردانی کرد. پس از آن، تیم صندوق انکشاف زراعت ارائه جامع را با تمرکز بر واجد شرایط بودن / معیارها و روش ها، که از طرف شرکت کنندگان استقبال گردید، ارائه کرد. پس از ارایه سوالات و پاسخ ها دنبال شد. در پایان، اکثر کوپراتیفهای شرکت کننده ابراز علاقه و تمایل خود را برای درخواست قرضه های صندوق انکشاف زراعت ابراز کردند.

شورای زراعتی برای کوپراتیفهای زراعتی و مالداری در هرات

Herat Shura 6 March 2019بتاریخ 6 مارچ 2019، تیم صندوق انکشاف زراعت هرات شورای را برای نمایندگاه 34 کوپراتیف زراعتی و مالداری ولسوالیهای (کرُخ، غوریان، زنده جان، گذره و انجیل) در اطاق کنفرانسهای ریاست زراعت هرات دایر نمودند.

شورا توسط محترم محمدیار صاحبزاده رئیس عمومی کوپراتیفها افتتاح گردید، وی در مورد تأثیر مثبت قرضه روی توسعۀ تجارتهای کوپراتیفها توضیحات ارائه نمود. او در مورد قرضۀ صندوق انکشاف زراعت توضیح داد که دارای امکانات بهتر نسبت به سایر موسسات مالی است. او گفت که صندوق انکشاف زراعت فراهم کنندۀ:

  • سرمایه گذاری اسلامی؛
  • تکتانۀ کمتر برای قرضه؛
  • قرضۀ دراز مدت؛
  • خدمات تخنیکی برای سرمایه گذاری بهتر قرضه و بازاریابی؛
  • زمان مهلت برای قرضه؛
  • بازپرداخت فصلی.

او افزود که 187 کوپراتیف زراعتی و مالداری با حدود 21000 دهقان در هرات وجود دارند که اعضایی کوپراتیفها استند، وی نمایندگان تمامی کوپراتیفها را ترغیب نمود که برای قرضۀ صندوق انکشاف زراعت درخواست نمایند بخاطریکه صندوق انکشاف زراعت سرمایه گذاری اسلامی را با تسهیلات بهتر برای کوپراتیفهای زراعتی و مالداری فراهم مینماید.

محترم بشیراحمد بهادری رئیس شورای کوپراتیفهای زراعتی و مالداری هرات نیز سخنرانی نمودند، وی گفت "کوپراتیفها باید از قرضه ها استفاده نمایند بخاطریکه صندوق انکشاف زراعت قرضه های زراعتی و مالداری را با تسهیلات بهتر فراهم مینماید و کوپراتیفها باید از تمام فرصتها استفاده نمایند تا کاروبار شانرا رشد دهند، وی افزود کوپراتیفها بیشتر از پیش فعال اند و آنها پلانهای تجارتی دارند تا تجارت خویشرا رشد دهند، او از تمام نمایندگان کوپراتیفهای علاقه مند خواست تا با تیم صندوق انکشاف زراعت صحبت نموده و هرچه زودتر برای قرضه درخواست نمایند.

تیم صندوق انکشاف زراعت هرات پرزنتیشنِ در مورد تسهیلات قرضۀ صندوق انکشاف زراعت و طرزالعملهای آن به اشتراک کنندگان ارائه نمودند، همچنان محترم ذبیح الله حیات مدیر سرمایه گذاری اسلامی صندوق انکشاف زراعت به اشتراک کنندگان در مورد تأثیرات مثبت قرضۀ صندوق انکشاف زراعت روی کوپراتیفهای ولایت بامیان توضیحات ارائه نمود، وی افزود که کوپراتیفهای بامیان به صندوق انکشاف زراعت درخواست نموده و قرضه دریافت نمودند، قرضۀ درخواست شده در تولید کچالو سرمایه گذاری شد و اعضایی کوپراتیف تولیدات شانرا بیشتر نموده و قرضۀ اولی صندوق انکشاف زراعت را پرداخت نموده برای قرضۀ دومی و سومی درخواست نمودند.

وی اعضای بورد کوپراتیفها را ترغیب نمود که برای قرضۀ صندوق انکشاف زراعت درخواست نمایند و کاروبار خویشرا وسعت دهند، وی اضافه نمود، صندوق انکشاف زراعت فرصتهای بهتر را با تسهیلات بهتر برای کوپراتیفها فراهم مینماید.

نمایندۀ پروژۀ ارزش های زنجیره ای افغانستان – محصولات باارزش زراعتی، محترم فروغ پرزنتیشی را در مورد پروژۀ محصولات و طرزالعمل های آن ارائه نمود.

در ختم شورا، اشتراک کنندگان بحث آزاد داشتند، اشتراک کنندگان سوالاتی را در مورد قرضۀ صندوق انکشاف زراعت و طرزالعملها و معیارها مطرح نمودند که تیم صندوق انکشاف زراعت به سوالات آنها پاسخ ارائه نمود، همچنان تیم تخنیکی در مورد خدمات تخنیکی که صندوق انکشاف زراعت فراهم مینماید، در پهلوی قرضه به طور مشخص در بارۀ بازاریابی برای محصولات شان از طریق اشتراک در نمایشگاه ها و ارتباط دادن آنها با شرکتهای پروسس که مشتریان صندوق انکشاف زراعت اند و در دیگر نقاط موقعیت دارند توضیحات ارایه نمود.

عامل بالقوۀ اصلی زراعت افغانستان

Bamyan fertalizersبرای نخستین بار در بهار سال 2011، به تعداد 438 تولید کنندۀ کچالو که عضو 7 کوپراتیف ولایت بامیان بودند از صندوق انکشاف زراعت قرضه دریافت نمودند. تولید کچالو تکیه گاه اصلی بامیان بشمار میرود، هرچند مؤثریت تولید کچالو به سبب دو فکتور عمده به سطح پایین قرار داشته است: یعنی قیمت بلند و کیفیت پایین کود کیمیاوی، و نیز تخم کچالوی کم کیفیت و مجدداً استفاده شدۀ موجود در آن ولایت.

برای رسیدگی به مسائل ذکر شده، صندوق انکشاف زراعت حمایت خود را از کوپراتیفهای بامیان با ارائه قروض مورد نیاز برای انتخاب و خرید کود کیمیاوی و تخم کچالوی با کیفیت را آغاز کرد و از آن به عنوان راهی برای کاهش هزینۀ اقلام استفاده کرد. در نتیجه این ابتکار، تعداد کوپراتیفها و دهاقین سال به سال در حال افزایش است.

صندوق انکشاف زراعت از مدت 8 سال بدینسو با کوپراتیفهای ولایت بامیان همکاری می نماید. در سال روان به تعداد 53 کوپراتیف (که بیشتر تولیدکنندگان کچالو اند) با 1447 دهقان از مرکز بامیان و ولسوالیهای یکاولنگ، پنجاب و وَرَس از صندوق انکشاف زراعت قرضه دریافت نمودند. در سال روان کمیتۀ قرضۀ صندوق انکشاف زراعت تحت ریاست جلالتمآب محترم نصیراحمد دُرانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و رئیس کمیتۀ قرضه دهی این صندوق به ارزش 166.6 میلیون افغانی قرضۀ زراعتی را برای کوپراتیفهای بامیان تصویب نمود که از آن جمله مبلغ 152.4 ملیون آن به دهاقین و کوپراتیفهای آن ولایت تا کنون توزیع گردیده است.

پروسه توزیع قرضه های زراعتی صندوق انکشاف زراعت، با توزیع کود کیمیاوی و تخم کچالو برای کوپراتیف‌های زراعتی، با حضورداشت محمدطاهر "زهیر" والی بامیان، انجنیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان و جمعی از دهاقین و مسئولان کوپراتیف‌های زراعتی آغاز شد.

والی بامیان، در مراسم آغاز توزیع قرضه‌های زراعتی، ضمن قدردانی از وزارت زراعت و صندوق انکشاف زراعت، این پروژه را برای حمایت و تقویت اقتصاد خانواده های زراعت پیشه مهم و مؤثر عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد تا دهاقین با استفاده از این خدمات صندوق انکشاف زراعت محصولات زراعتی، مخصوصاً کچالوی بامیان را به صورت انبوه تولید و عرضه کنند.

انجنیر عبدالوهاب"محمدی" رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان هدف از تطبیق این برنامه و توزیع قرضه‌های زراعتی، را افزایش تولید و حاصل خیزی کچالو عنوان کرد تا دهاقین در مراحل مختلف زراعتی، با استفاده از این قرضه، نیازمندی‌های زراعتی شان را تهیه و خریداری نمایند.

صندوق انکشاف زراعت متعهد به ادامۀ حمایتهای مالی و تخنیکی خویش جهت کمک به دهاقین بامیان برای رشد تجارت، بهبود معیشت خانواده، بازگردانیدن نفع به کوپراتیفهای شان میباشد تا دهاقین بتوانند در آینده خدمات را دریافت نمایند و در نهایت کچالوی باکیفیت بالا را برای صادر نمودن به مارکیتهای بین المللی و مصرف کنندگان داخلی تولید نمایند.

چگونه این عملیه انجام می پذیرد؟

How does ADF Work?گروپ هاي کوچک دهقانان متشبثين و موسسات زراعتی که دارای نظريات و ابتکارات در اين راستا باشند در شهر جلال آباد، هرات، مزارشريف و کابل به دفاتر صندوق انکشاف زراعتی مراجعه می نمايند. مشاورين مجرب قرضه نظر به مقياس کار مراجعين (دهاقين) کار را برای درخواست قرضه می نمايند (و يا ورقه پيشنهاد را در جريان انداخته) و يا به سهمداران صندوق انکشاف زراعت رجعت می دهند

خدمات تخنیکی صندوق انکشاف زراعت

Technical Servicesوساطت کننده گان مالی و متشبثين کاروبار های زراعتی از تمام خدمات که باعث بهتر شدن کيفيت، توليد، کاهش خسارات بعد از جمع آوری محصولات و دسترسی به بازارهای جديد ميگردد، ميتوانند مستفيد شوند. صندوق انکشاف زراعت با ارايه خدمات مالی سعی دارد تا موفقيت تجارت های زراعتی را تضمين کند تا مشتريان بتوانند قرضه ها را موفقانه بازپرداخت نمايند.

وظايف صندوق انکشاف زراعت

adf-missionصندوق انکشاف زراعت، سکتور زراعت افغانستان را با ارايه خدمات مالی به دهاقين و کاروبارهای زراعتی که منجر به ازدياد توليدات زراعتی ، بهبود کيفيت محصولات زراعتی و بازاريابی محصولات زراعتی ميگردد، را حمايت ميکند. اين امر کمک ميکند تا هدف اساسی وزارت زراعت، مالداری و آبياری يعنی اعاده اقتصاد مشروع زراعتی و رشد اقتصاد دهات را برآورده کند.

Go to top