صندوق انکشاف زراعت چیست؟

adf-home-pageصندوق انکشاف زراعت يک نهاد مالی دولتی بوده که جهت ارايه خدمات قرضه دهی به سکتور زراعت ايجاد گرديده. مشتريان مورد هدف اين صندوق، شامل دهاقين بازرگانی کوچک، کاروبارهای زراعتی که در توزيع اقلام زراعتی مصروف اند، مولدين محصولات با ارزش زراعتی، پروسس کنندگان و صادر کننده گان محصولات زراعتی اند.
صندوق انکشاف زراعت منحيث يک نهاد قرضه دهنده اصلی خدمات قرضه های زراعتی را از طريق نهاد های مالی و غير مالی ارايه ميکند. اين خدمات، دهاقين و ساير دست اندرکاران سکتور زراعتی را قادر ميسازد تا محصولات خويش را با معيار های موجوده جهانی پروسس، توليد و بازاريابی نمايد.

 .صندوق انکشاف زراعت با حمیات نزدیک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار مینماید  www.mail.gov.af

چگونه این عملیه انجام می پذیرد؟

How does ADF Work?گروپ هاي کوچک دهقانان متشبثين و موسسات زراعتی که دارای نظريات و ابتکارات در اين راستا باشند در شهر جلال آباد، هرات، مزارشريف و کابل به دفاتر صندوق انکشاف زراعتی مراجعه می نمايند. مشاورين مجرب قرضه نظر به مقياس کار مراجعين (دهاقين) کار را برای درخواست قرضه می نمايند (و يا ورقه پيشنهاد را در جريان انداخته) و يا به سهمداران صندوق انکشاف زراعت رجعت می دهند

خدمات تخنیکی صندوق انکشاف زراعت

Technical Servicesوساطت کننده گان مالی و متشبثين کاروبار های زراعتی از تمام خدمات که باعث بهتر شدن کيفيت، توليد، کاهش خسارات بعد از جمع آوری محصولات و دسترسی به بازارهای جديد ميگردد، ميتوانند مستفيد شوند. صندوق انکشاف زراعت با ارايه خدمات مالی سعی دارد تا موفقيت تجارت های زراعتی را تضمين کند تا مشتريان بتوانند قرضه ها را موفقانه بازپرداخت نمايند.

وظايف صندوق انکشاف زراعت

adf-missionصندوق انکشاف زراعت، سکتور زراعت افغانستان را با ارايه خدمات مالی به دهاقين و کاروبارهای زراعتی که منجر به ازدياد توليدات زراعتی ، بهبود کيفيت محصولات زراعتی و بازاريابی محصولات زراعتی ميگردد، را حمايت ميکند. اين امر کمک ميکند تا هدف اساسی وزارت زراعت، مالداری و آبياری يعنی اعاده اقتصاد مشروع زراعتی و رشد اقتصاد دهات را برآورده کند.

خلاصه خبر ها

اطلاعیه های مطبوعاتی

دفتر مرکزی کابل
وزارت زراعت مالداری و آبیاری، جمال مینه، ناحیه دوازدهم، شهر کابل
Samiullah_ehsas@adf-af.org :شماره های تماس: 0202504835/0790444111, ایمیل

 دفاتر ساحوی
 بلخ
منزل دوم تعمیر دفتر ساحوی اطاق تجارت و صنایع، پهلوی سارنوالی استناف، سرک محکمه، شهر مزار شریف

 :شماره تماس: 0798316149, ایمیل: Jawedahmad_khiabani@adf-af.org

 
 
 
 

بامیان

خانه نمبر سوم، نزدیک پارک صلح، ریاست زراعت، عقب بازار بامیان، شهر بامیان
Enayatullah_Azime@adf-af.org :شماره تماس: 0791923045, ایمیل

هرات
اطاق نمبر 103، منزل سوم مرکز تجارتی هرات، تعمیر دفتر ساحوی اطاق تجارت و صنایع، جادۀ بانک خون، شهر هرات

Jamshid_karimi@adf-af.org :شماره تماس: 0799125458, ایمیل:

ننگرهار

خانه نمبر 1، سرک نمبر 5، روشان مینه، ناحیه چهارم، شهر جلال آباد
MuhammadAmin_Sharifi@adf-af.org :شماره تماس: 0796148078, ایمیل

کندهار
اطاق نمبر 8، طبقۀ اول تعمیر دفتر ساحوی اطاق تجارت و صنایع، چهارراهی دوم، عینو مینه، شهر قندهار

Mirwaisazizi_afghan@adf-af.org :شماره تماس: 0797423983, ایمیل

Go to top