صندوق انکشاف زراعت چیست؟

adf-home-pageصندوق انکشاف زراعت يک نهاد مالی دولتی بوده که جهت ارايه خدمات قرضه دهی به سکتور زراعت ايجاد گرديده. مشتريان مورد هدف اين صندوق، شامل دهاقين بازرگانی کوچک، کاروبارهای زراعتی که در توزيع اقلام زراعتی مصروف اند، مولدين محصولات با ارزش زراعتی، پروسس کنندگان و صادر کننده گان محصولات زراعتی اند.
صندوق انکشاف زراعت منحيث يک نهاد قرضه دهنده اصلی خدمات قرضه های زراعتی را از طريق نهاد های مالی و غير مالی ارايه ميکند. اين خدمات، دهاقين و ساير دست اندرکاران سکتور زراعتی را قادر ميسازد تا محصولات خويش را با معيار های موجوده جهانی پروسس، توليد و بازاريابی نمايد.

 .صندوق انکشاف زراعت با حمیات نزدیک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار مینماید  www.mail.gov.af

روزهای کاری جدید صندوق انکشاف زراعت

adf-home-pageبا توجه به همآهنگ ساختن روزهای کاری صندوق انکشاف زراعت (که بخشی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) با دفاتر دیگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، تصمیم گرفته شده است که روز کار برای صندوق انکشاف زراعت سر از تاریخ 3 جنوری 2019، از روز شنبه تا چهارشنبه است. 

دیدار جلالتمآب وزیر زراعت از ولایت هرات

Photo 4در 15 جنوری سال 2019 جلالتمآب نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و رئیس شورای عالی صندوق انکشاف زراعت سفر سه روزۀ به ولایت هرات برای افتتاح پروژه های متعدد در ولسوالی های زنده جان و کرُخ آن ولایت داشتند. طی این سفر وی همچنان سنگ تهداب انستیتیوت زعفران را گذاشتند و از بعضی از کاروبارهای زراعتی واقع پارکهای صنعتی ولایت هرات بازدید نمودند.

حین بازدید از کاروبارهای زراعتی، تیم صندوق انکشاف زراعت هرات با هیئت پیوستند. تعداد زیادی از کاروبارهای زراعت از وزیر زراعت تقاضأ نمودند تا با درنظرداشت توسعۀ بازار و تولیدات شان همکاری خویشرا گسترش دهند. طی توضیحات خود، آقای درانی به مالکین کاروبارهای زراعتی اشاره نمود که صندوق انکشاف زراعت در آنجا وجود دارد که می تواند در تامین قرضه ها کمک کند. او اظهار داشت که صندوق انکشاف زراعت چندین محصول قرضه دهی را ارائه می نماید که می تواند نیازهای شما را تامین کند. نمایندۀ صندوق انکشاف زراعت به شرکت کنندگان در ارتباط به امکانات قرضه دهی موجود در این صندوق اشاره کرد و از آنها خواست که برای بحث بیشتر به دفتر صندوق انکشاف زراعت در هرات مراجعه کنند.

کارگاه آگهی دهی کوپراتیفهای دهقانی (بلخ)

IMG 3757در جنوری 2019، تیم صندوق انکشاف زراعت مزار شریف در همکاری نزدیک با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ کارگاه آگهی دهی را راه اندازی نمودند تا صندوق انکشاف زراعت را به کوپراتیف های دهقانی که در ولایت بلخ فعالیت میکنند، مدیران و اعضای بخش کوپراتیفهای ریاست زراعت ولایت بلخ، نمایندگان اطاقهای تجارت و صنایع، روسای 17 کوپراتیف اشتراک نموده بودند، معرفی نمایند. در ابتدا، آقای عبدالغنی فقیریار (مدیر کوپراتیفها) در مورد نیازهای دهاقین و درخواست های مکرر آنها برای دسترسی به قرضه صحبت کرد و از صندوق انکشاف زراعت برای ارائه چنین فرصت هایی برای اطلاع رسانی به دهاقین از حضور صندوق انکشاف زراعت برای پاسخگویی به نیازهای قرضه دهی شان، ابراز قدردانی کرد. پس از آن، تیم صندوق انکشاف زراعت ارائه جامع را با تمرکز بر واجد شرایط بودن / معیارها و روش ها، که از طرف شرکت کنندگان استقبال گردید، ارائه کرد. پس از ارایه سوالات و پاسخ ها دنبال شد. در پایان، اکثر کوپراتیفهای شرکت کننده ابراز علاقه و تمایل خود را برای درخواست قرضه های صندوق انکشاف زراعت ابراز کردند.

چگونه این عملیه انجام می پذیرد؟

How does ADF Work?گروپ هاي کوچک دهقانان متشبثين و موسسات زراعتی که دارای نظريات و ابتکارات در اين راستا باشند در شهر جلال آباد، هرات، مزارشريف و کابل به دفاتر صندوق انکشاف زراعتی مراجعه می نمايند. مشاورين مجرب قرضه نظر به مقياس کار مراجعين (دهاقين) کار را برای درخواست قرضه می نمايند (و يا ورقه پيشنهاد را در جريان انداخته) و يا به سهمداران صندوق انکشاف زراعت رجعت می دهند

خدمات تخنیکی صندوق انکشاف زراعت

Technical Servicesوساطت کننده گان مالی و متشبثين کاروبار های زراعتی از تمام خدمات که باعث بهتر شدن کيفيت، توليد، کاهش خسارات بعد از جمع آوری محصولات و دسترسی به بازارهای جديد ميگردد، ميتوانند مستفيد شوند. صندوق انکشاف زراعت با ارايه خدمات مالی سعی دارد تا موفقيت تجارت های زراعتی را تضمين کند تا مشتريان بتوانند قرضه ها را موفقانه بازپرداخت نمايند.

وظايف صندوق انکشاف زراعت

adf-missionصندوق انکشاف زراعت، سکتور زراعت افغانستان را با ارايه خدمات مالی به دهاقين و کاروبارهای زراعتی که منجر به ازدياد توليدات زراعتی ، بهبود کيفيت محصولات زراعتی و بازاريابی محصولات زراعتی ميگردد، را حمايت ميکند. اين امر کمک ميکند تا هدف اساسی وزارت زراعت، مالداری و آبياری يعنی اعاده اقتصاد مشروع زراعتی و رشد اقتصاد دهات را برآورده کند.

Go to top